Rückblick 2018

Mai bis Oktober                        Read & Win 

Juli bis August                         Lesemeister & Lesemeisterin 

Juli bis September                   Sommerquiz

September                                Lesung Andreas Gruber 

September - Oktober               Schwerpunkt - Leseumwelt

November                                 Lesung Gerhard Loibelsberger

Dezember                                 Lesung Sabine Krenn