Rückblick 2018

Mai bis Oktober                      Read & Win 

Juli bis August                        Lesemeister & Lesemeisterin 

Juli bis September                  Sommerquiz

September                             Lesung Andreas Gruber 

September - Oktober               Schwerpunkt - Leseumwelt

November                              Lesung Gerhard Loibelsberger

Dezember                              Lesung Sabine Krenn