Rückblick 2018

Mai bis Oktober                         Read & Win 

Juli bis August                           Lesemeister & Lesemeisterin 

Juli bis September                      Sommerquiz

September                                Lesung Andreas Gruber 

September - Oktober                  Schwerpunkt - Leseumwelt

November                                Lesung Gerhard Loibelsberger

Dezember                                Lesung Sabine Krenn